AQ珍萃精颜致臻优护礼盒

AQ珍萃精颜致臻优护礼盒:
AQ珍萃精颜悦活乳液 200ml
AQ珍萃精颜悦活化妆水 200ml
赠品:(赠品价值1730元)
AQ珍萃精颜悦活洁肤霜 30g
AQ珍萃精颜悦活洗颜露 50ml
AQ珍萃精颜绮迹面霜 2g
AQ珍萃精颜绮迹眼霜 2g
AQ珍萃精颜昼夜精华液 5ml2
纯柔化妆棉24片(在礼盒透明盒子内)

价格
¥4,000
数量: